Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Fałszywi Sabatarianie Protesty przeciw bezczeszczeniu szabatu przez sabatarian: Targi Książki w Krakowie Cóż to jest za nieprawość, której się dopuszczacie, bezczeszcząc dzień szabatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co nasz Bóg sprowadził całe to nieszczęście na nas i na to miasto? A wy ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, bezczeszcząc szabat. A gdy mrok okrył bramy Jerozolimy przed szabatem, rozkazałem zamknąć wrota. Nakazałem też, aby ich nie otwierać aż dopiero po szabacie. Postawiłem również niektórych z moich sług przy bramach, aby nie wnoszono żadnych ciężarów w dzień szabatu. Neh. 13,17-19 Sobotnia sofa. ============================================================== List Otwarty do Pastora Ryszarda Jankowskiego z dnia 5 wrześnnia 2018 roku Sabatariańscy pastorowie zmienili się w księży i w przyjaźni z WIELKIM BABILONEM sfałszowali dekalog dodając do przykazania o szabacie słowo “dla”. ============================================================== Ekumeniczna niewola sabatarian: WIELKI BABILON zaprosił fałszywych sabatarian na swoje uroczystości w szabat, aby uczcili wydanie sfałszowanej Biblii Ekumenicznej. 17 marca 2018 roku ============================================================== Struktura organizacyjna Baptystów Dnia Siódmego i Adwentystów Dnia Siódmego: Dane od Baptystów Dnia Siódmego...(CZYTAJ WIĘCEJ) “VII. Organizacja Kościoła Baptyści dnia siódmego zorganizowani są kongregacjonalnie. Odpowiedzialność związana z organizacją i działalnością Kościoła spoczywa na członkach lokalnych zborów. Wybór pastora, zarządzanie własnością majątkową czy ustalanie priorytetów w służbie to kompetencje należące do miejscowego zgromadzenia. Popiera się współpracę między zborami, wspólne przedsięwzięcia, społeczność i duchowe ubogacanie się. Adwentyści dnia siódmego są społecznością autorytarną i scentralizowaną. Forma organizacji oparta jest na modelu episkopalnym. Mianowanie na stanowisko pastora, własność majątkowa, ustalanie celów i projektów zawsze należy do zwierzchnich władz Kościoła, nie zaś do kompetencji lokalnych zborów. Większość dziesięcin i darów jest odsyłana do centralnych zarządów, które decydują o ich rozdysponowaniu”. Dnia 20 stycznia 2015 roku pastorowie z Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Jarosław Dzięgielewski i Marek Rakowski w sposób autokratyczny usunęli demokrację z kościoła wprowadzając bliżej nieokreślony system przedstawicielski. Te dwie osoby mają nieograniczoną władzę w kościele, która nie podlega żadnej kontroli laikatu. Takie małe papiestwo.