Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Wyzwolenie nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, (List do Galatów 2:4, Biblia Warszawska) Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. (List do Galatów 5:1, Biblia Warszawska) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. (List do Galatów 5:13, Biblia Warszawska) A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. (2 list do Koryntian 3:17, Biblia Warszawska) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. (1 List Piotra 2:16, Biblia Warszawska) obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. (2 List Piotra 2:19, Biblia Warszawska) i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (List do Hebrajczyków 2:15, Biblia Warszawska) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (Ew. Jana 8:32, Biblia Warszawska) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. (Ew. Jana 8:36, Biblia Warszawska) Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, (2 List Piotra 2:18, Biblia Warszawska) Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. (2 List Piotra 2:20, Biblia Warszawska) i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, (Apokalipsa (Objawienie) 1:5, Biblia Warszawska) Wilki okrutne: Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. (17) I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. (Ew. Mateusza 10:16,17, Biblia Warszawska) Idźcie! Oto posyłam was jako jagnięta między wilki.  (Ew. Łukasza 10:3, Biblia Warszawska) Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, (30) nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. (Dzieje Apost. 20:29, Biblia Warszawska)